Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

Πρόεδρος: Χαρμπής Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Γαλάνης Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας: Μαντέλλος Γεώργιος
Ταμίας: Σιλιόγκας Γεώργιος
Μέλη:

Τσιρώνης Ιωάννης

Βρατσίστα Αικατερίνη

Μάγκου Ειρήνη

Ματσούκας Χαράλαμπος

Παππάς Ηλίας

Σπανός Γεώργιος

Τυμπανίδου Μαρία

Scroll to Top